Nora Zorg heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens.
Hieronder lees je meer.

Alles wat jij met jouw begeleider bespreekt is vertrouwelijk.
Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Jouw begeleider mag geen informatie over jou aan anderen geven zonder dat jij uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Uitzonderingen zijn overige hulpverleners die direct betrokken zijn bij jouw behandeling of begeleiding, jouw WMO consulent  en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ben jij doorverwezen door de reclassering? Dan houden wij deze instantie op de hoogte over het verloop van jouw begeleiding.

In uitzonderlijke gevallen kan jouw begeleider informatie verstrekken of een melding doen bij Veilig Thuis en/of aan de Raad voor de Kinderbescherming. 

Jouw dossier
Jouw begeleider legt alles wat voor jou van belang is vast in jouw dossier. Dit is wettelijk verplicht. In jouw dossier staan onder andere jouw persoonlijke gegevens, de gegevens van jouw contactpersoon, gespreksverslagen, verwijsbrieven en verder alles wat met jouw behandeling of begeleiding te maken heeft.

Jouw dossier en jouw rechten:

  • Jij hebt recht om jouw dossier in te zien of te kopiëren.
  • Alleen de hulpverleners van Nora Zorg die rechtstreeks bij jouw traject betrokken zijn mogen jou dossier inzien. Alleen als jij toestemming geeft hebben andere hulpverleners ,bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om jouw dossier in te zien. Dat geldt ook voor je eventuele partner of familieleden.
  • Jij kunt ervoor kiezen om jouw zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als je schriftelijk toestemming hebt gegeven mag deze persoon jou dossier inzien.
  • Ben jij het niet eens met de inhoud van jouw dossier? Dan heb je het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. Jij hebt ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in jouw dossier op te laten nemen.
  • Je hebt het recht om delen uit jouw dossier te schrappen of het hele dossier te laten vernietigen.
  • Nora Zorg moet haar zorgplannen intern en extern kunnen laten controleren. Externe controle vindt plaats door de Inspectie voor de Volksgezondheid en WMO consulenten. Mocht jij bezwaar hebben dan kun je dit kenbaar maken aan jouw begeleider.