Nora Zorg heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Hieronder lees je meer.

Alles wat jij met jouw begeleider bespreekt is vertrouwelijk.
Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Jouw begeleider mag geen informatie over jou aan anderen geven, zonder dat jij uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Uitzonderingen zijn overige hulpverleners die direct betrokken zijn bij jouw behandeling of begeleiding, jou WMO consulent  en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ben jij doorverwezen door de reclassering? Dan houden wij deze instantie op de hoogte over het verloop van jouw begeleiding.

In uitzonderlijke gevallen kan jou begeleider informatie verstrekken of een melding doen aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming of Veiligheidshuis.

Jouw dossier
Jouw begeleider legt alles wat voor jou van belang is vast in jou dossier. Dit is wettelijk verplicht. In jouw dossier staan bijvoorbeeld jouw persoonlijke gegevens, de gegevens van jou contactpersoon, gespreksverslagen, verwijsbrieven en verder alles wat met jouw behandeling of begeleiding te maken heeft.

Jouw dossier en jouw rechten:

  • Jij hebt recht om jou dossier in te zien of te kopiëren.
  • Alleen de hulpverleners van Nora Zorg die rechtstreeks bij jou traject betrokken zijn mogen jou dossier inzien. Alleen als jij toestemming geeft, hebben andere hulpverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om jou dossier in te zien. Dat geldt ook voor jou partner of familieleden.
  • Jij kunt ervoor kiezen om jou zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als jij schriftelijk toestemming hebt gegeven, mag deze persoon jou dossier inzien.
  • Ben jij het niet eens met de inhoud van jou dossier? Dan heb je het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. Jij hebt ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in jou dossier op te laten nemen.
  • Je hebt het recht om delen uit jouw dossier te schrappen of het hele dossier te laten vernietigen.
  • Nora Zorg moet haar zorgplannen intern en extern kunnen laten controleren. Externe controle vindt bijvoorbeeld plaats door de Inspectie voor de Volksgezondheid en WMO consulenten. Mocht jij bezwaar hebben, dan kun je dit kenbaar maken aan jouw begeleider.