Over Nora Zorg

5

Visie & Missie

5

Kwaliteit

5
Contra-indicatie
5

Werken bij Nora Zorg

Aanbod

5

Begeleiding

5
Begeleid en Beschermd wonen
5

Dagbesteding

Uw rechten

5

Eigen bijdrage

5

Privacy

5

Klachten

5

Cliëntenraad

Privacy

Nora Zorg heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Hieronder lees je meer.

Alles wat u met uw begeleider bespreekt is vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Uw begeleider mag geen informatie over u aan anderen geven zonder dat u uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Uitzonderingen zijn overige hulpverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling of begeleiding, uw WMO consulent en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bent u doorverwezen door de reclassering? Dan houden wij deze instantie op de hoogte over het
verloop van uw begeleiding.

In uitzonderlijke gevallen kan uw begeleider informatie verstrekken of een melding doen bij Veilig Thuis en/of aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Uw dossier
Uw begeleider legt alles wat voor u van belang is vast in uw dossier. Dit is wettelijk verplicht. In uw dossier staan onder andere uw persoonlijke gegevens, de gegevens van uw contactpersoon, gespreksverslagen, verwijsbrieven en verder alles wat met uw behandeling of begeleiding te maken heeft.

Uw dossier en uw rechten:

  • U heeft recht om uw dossier in te zien of te kopiëren.
  • Alleen de hulpverleners van Nora Zorg die rechtstreeks bij uw traject betrokken zijn mogen u dossier inzien. Alleen als u toestemming geeft hebben andere hulpverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om uw dossier in te zien. Dat geldt ook voor uw eventuele partner of familieleden.
  • U kunt ervoor kiezen om uw zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven mag deze persoon uw dossier inzien.
  • Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier? Dan heeft u het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. U heeft ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in uw dossier op te laten nemen.
  • U heeft het recht om delen uit uw dossier te schrappen of het hele dossier te laten
    vernietigen.
  • Nora Zorg moet haar zorgplannen intern en extern kunnen laten controleren. Externe controle vindt plaats door de Inspectie voor de Volksgezondheid en WMO consulenten. Mocht u bezwaar hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan uw begeleider of de desbetreffende instantie.