Privacy

Nora Zorg heeft een privacyreglement over het omgaan met uw cliëntgegevens. Hieronder leest u meer.

Alles wat u met uw begeleider bespreekt is vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Uw begeleider mag geen informatie over u aan anderen geven zonder dat u uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Uitzonderingen zijn overige hulpverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling of begeleiding, uw WMO consulent en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Bent u doorverwezen door de reclassering? Dan houden wij deze instantie op de hoogte over het
verloop van uw begeleiding. In uitzonderlijke gevallen kan uw begeleider informatie verstrekken of een melding doen bij Veilig Thuis en/of aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Uw zorgdossier

Nora Zorg bewaart uw gegevens in een zorgdossier. Dit dossier bevat naast uw persoonlijke gegevens, gegevens over uw begeleiding, gespreksverslagen, verwijsbrieven en verder alles wat met uw behandeling of begeleiding te maken heeft. Uw begeleider legt enkel wat voor u van belang is vast in uw dossier.

Uw rechten en privacy

  • U heeft recht op informatie over uw begeleiding en het recht om uw dossier in te zien of te kopiëren.
  • Alleen de hulpverleners van Nora Zorg die rechtstreeks bij uw traject betrokken zijn, mogen u dossier inzien. Alleen als u toestemming geeft, hebben andere hulpverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om uw dossier in te zien. Dat geldt ook voor uw eventuele partner of familieleden.
  • U kunt ervoor kiezen om uw zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (curator of mentor). Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven mag deze persoon uw dossier inzien.
  • Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier? Dan heeft u het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. U heeft ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in uw dossier op te laten nemen.
  • U heeft het recht om delen uit uw dossier te schrappen of het hele dossier te laten vernietigen.
  • Nora Zorg moet haar zorgplannen intern en extern kunnen laten controleren. Externe controle vindt plaats door de Inspectie voor de Volksgezondheid en WMO consulenten. Mocht u bezwaar hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan uw begeleider of de desbetreffende instantie.

Informatieverstrekking aan derden

Vanwege de privacy van onze cliënten verstrekken wij in geen enkel geval informatie aan derden, behalve als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Wij delen alleen inhoudelijke gegevens met uw wettelijke vertegenwoordiger of na uw uitdrukkelijke toestemming met uw contactpersoon.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over uw privacy en uw rechten, dan kunt u hiervoor mailen naar privacy@norazorg.nl. U kunt daarnaast ook informatie vinden in ons privacyreglement.