Nora Zorg
Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST HELMOND
0492 – 23 60 22

Werken bij Nora Zorg

TRAJECTBEGELEIDER (M/V)

Wij zijn per direct op zoek naar een trajectbegeleider voor 36 uur per week. 

De trajectbegeleider richt zich op de individuele begeleiding van kwetsbare (groepen) mensen, het verlenen van individuele begeleiding aan mensen om sociale redzaamheid, sociale activering, maatschappelijke participatie te bevorderen en een sociaal isolement te doorbreken en/of te voorkomen. Dit gebeurt door het inventariseren van de hulpvraag, opstellen van zorgplannen, doorverwijzen en coördineren van het hulpaanbod. Doelstelling is om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten en ze zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden:

De trajectbegeleider werkt vanuit de kaders van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De trajectbegeleider werkt doelgericht vanuit een zorgplan. Dit zorgplan wordt door de trajectbegeleider vastgesteld, dit gebeurt na afstemming met de cliënt en diens netwerk, gemeente (opdrachtgever), de persoonlijke begeleider, betrokken behandelaar, teamleider en overige betrokkenen. De trajectbegeleider evalueert eens in de 6 maanden het zorgplan met bovengenoemde.

M.B.T. Cliënten

De trajectbegeleider gaat vanuit het indicatiebesluit als volgt aan de slag;

· het lezen van persoonlijke dossiers.

· informeren in het netwerk.

· voortdurende observatie.

· registreren van alle contacten (contactjournaals)

· opstellen en evalueren van zorgplannen

· bewuste omgang met het beroepsgeheim en privacyreglement te hanteren

Zorgplan opstellen

· Stelt in overleg met de cliënt een zorgplan op waarin aangegeven is wat het doel is, hoe dit bereikt kan worden en wat de evaluatiemomenten zijn;

· Er wordt duidelijk in de zorgplan aangegeven wie verantwoordelijk is voor het behalen van de doel. Leerdoelen m.b.t. persoonlijke Verzorging zal door de persoonlijk begeleider worden opgepakt.

· Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening

· Verwijst cliënten door, bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is

Zorgplan uitvoeren

· Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt zowel kort- als langdurend, waarbij de functionaris erop gericht is functies van de cliënt in stand te houden, te veranderen, te verbeteren of te herstellen, of invloed uit te oefenen op persoonlijk en sociaal functioneren; met uitzondering van doelen die vallen onder de Persoonlijke Verzorging van de cliënt.

· Geeft cliënt inzicht in zijn financiële situatie onder andere door een inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden (= budgetplan); indien van toepassing wordt de bewindvoerder hier nauw bij betrokken.

· Adviseert de cliënt, over zijn of haar bestedingspatroon. Verzamelt informatie ten behoeve van budgetbeheer en begeleidt de gedragsverandering met betrekking tot het huishoudelijk management;

· Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven in naam van de cliënt

· Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;

· Betrekt de leefomgeving zo nodig bij de uitvoering van het plan

· Adviseert cliënt, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties

· Informeert cliënt over mogelijke oorzaken van materiële en/of immateriële problemen;

· Geeft aanwijzingen aan de cliënt om sociale en praktische vaardigheden te vergroten;

· Bemiddelt bij conflicten en belangentegenstellingen;

· Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving

· Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;

· Gaat contact aan en onderhoudt dit met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau

· Evalueert het zorgplan en stelt dit zo nodig bij

Psychosociale begeleiding

Opbouwen van een hulpverleningsrelatie met de cliënt, als persoonlijk begeleider in het bijzonder. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de grenzen van het persoonlijke begeleider schap: in het groeien moet ook loslaten mogelijk zijn.

Opvangen, interpreteren en rekening houden met (verborgen) signalen van cliënt, en samen zoeken naar antwoorden. Het proces is belangrijker dan een pasklaar resultaat. Dit krijgt een vertaling in het respect voor het levensverhaal van elke cliënt, met persoonlijke ‘zingeving en het opbouwen van een positief zelfbeeld.

Bieden van emotionele, sociale en praktische begeleiding en ondersteuning, ook bij conflictsituaties. Als begeleider moet je het conflict kunnen hanteren, en steeds weer opnieuw kunnen starten.

Cliënten stimuleren om hun eigen hulpvraag te leren kennen en te uiten. Indien wenselijk en haalbaar, hiervoor ook individuele overlegmomenten organiseren. Dit kan een bijzondere opdracht zijn voor de persoonlijk begeleider.

M.B.T. MEDEWERKERS / COLLEGA’S

Het eigen team:

-Overleg over en het opstellen van het zorgplan van elke cliënt.

Samenwerken met andere teamleden op professionele wijze. Dit houdt in: initiatief nemen tot, en constructief deelnemen aan overleg, en consequent uitvoeren van afspraken in het kader van verantwoord handelen.

Constructief kunnen meewerken aan de sfeer in een team.

Als teamlid heb je eigen taken maar blijf je medeverantwoordelijk voor de taken van anderen. Aandacht voor het welzijn en de draagkracht van iedereen is een must.

M.B.T. HET PERSOONLIJK NETWERK VAN CLIENT

Professionele contacten opbouwen en onderhouden met het persoonlijk netwerk van de cliënt. De trajectbegeleider is de aangewezen persoon om te streven naar een kwaliteitsvolle en vraaggerichte samenwerking met het persoonlijk netwerk, in het kader van “gedeelde zorg”.

Deelnemen aan het overleg over wijzigingen in de hulpverlening, wijzigingen in individuele woon- en leefsituatie of over maatregelen betreffende lichamelijke en/of geestelijke evolutie van de cliënt.

Deelnemen aan uitwisselingsgesprekken, initiatief opnemen betreffende samenwerking.

M.B.T. ADMINISTRATIE

-Maken van een zorgplan en evaluatie.

-Schrijven van contactjournaals

-Maken van verslagen van uitwisselingsgesprekken met andere disciplines

-Up-to-date houden van het cliënten dossier

Functie-eisen:
· Je hebt een relevante HBO opleiding gevolgd en afgerond (sociaal werk).

· Je volgt de beroepscode en beroepsethiek van het Algemeen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

· Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep

· Je hebt goede communicatieve vaardigheden

· Je bezit grote mate van zelfstandigheid

· Je bent flexibel ten aanzien van werkzaamheden en werktijden (werken in shifts en onregelmatige diensten)

· Je bent in het bezit van een rijbewijs en je beschikt over een auto

Ons aanbod

Salaris conform CAO Sociaal Werk (schaal 8), afhankelijk van jouw ervaring

· Contract voor minimaal 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging

· Een uitdagende, afwisselende baan waarin geen dag hetzelfde is

· Vakantiegeld én een eindejaarsuitkering

· Een goede pensioenregeling.

. Onregelmatigheidstoeslag op basis van de onregelmatig gewerkte uren

Interesse?

Wij zijn heel benieuwd naar jouw motivatie en je cv.
Verstuur deze per mail naar l.kivits@norazorg.nl. Denken wij dat jij bij ons past? Dan willen we je zo snel mogelijk uitnodigen voor een gesprek, wacht dus niet te lang met solliciteren!

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lonneke Kivits – Staats op telefoonnummer 06-28155085.